Tento internetový obchod je zaměřen na autorský šitý šperk značky Sancha. 

Tyto ručně vyráběné šperky se vyznačují vysokou kvalitou zpracování s velkým důrazem na detail. Zde nabízené šperky lze také ve větším zastoupení shlédnout a případně zakoupit na www.fler.cz/sancha

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v „internetovém obchodě SANCHA  AUTORSKÝ ŠPERK“, jehož provozovatelem je Jana Palicová, sídlem Jablonec nad Nisou, Žitná 5, PSČ 466 01, IČ 73429511 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Jablonec nad Nisou, odbor správní, živnostenský úřad. Ć.j.:55037/2016, Sp. značka 1901/2016/ŹÚ/F. Datum zápisu 17.6.2016 (dále jen prodávající). 

 

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1 Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách http://beadweaving.webnode.cz, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, cenu zboží, způsob dodání a platbu. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

2 Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

3 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

III. Dodací a dopravní podmínky

1 Zboží expeduje prodávající do 7 dnů od potvrzení objednávky, zpravidla však obratem.

2 V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího, zpravidla však obratem.

3 2a. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

4 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

a při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

b při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího

5 Způsob odeslání zboží

doporučená zásilka – Česká pošta, s.p. – při platbě předem

osobní odběr na adrese Žitná 5. Jablonec nad Nisou 46601

6 Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. 

7 Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

8 Náklady na dodání zboží 

9 Poštovné pro dodávky zboží na území České republiky hradí prodávající.

IV. Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

1 převodem/složením na účet prodávajícího – Potvrzení objednávky

2 platba v hotovosti – při osobním odběru zboží na adrese Žitná 5, Jablonec nad Nisou 46601

Způsob platby uvede kupující na objednávce.

V. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se OZ 89/2012 a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se OZ 89/2012. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VII. Reklamační řád.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

a zasláním na adresu Žitná 5, Jablonec nad Nisou 46601

b osobním doručením na adresu Žitná 5, Jablonec nad Nisou 46601 

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu). 

 

Ke zboží je nutno přiložit daňový doklad a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Pozor - písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. 

 

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí prodávající.

VII. Reklamační řád

Obecné ustanovení 

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z.č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 

 

Záruka 

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu/výměnu. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. 

 

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. 

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku (viz Péče o šitý šperk). 

 

Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:

a doručením zboží na adresu na adresu Žitná 5, Jablonec nad Nisou 46601

b     osobním doručením zboží na adresu Žitná 5, Jablonec nad Nisou 46601.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii daňového dokladu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pouze k účelu expedice zboží. Poskytnuté informace nejsou dále zpracovávány ani poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2017

Potřebujete poradit?